Articles

Wojewoda Lubelski OBWIESZCZENIE o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

  • Print

Wojewoda Lubelski
OBWIESZCZENIE
o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.


Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305, z późn. zm.) i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333) podaję do wiadomości, że kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r.
1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 

 


1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z 11 marca 2022 r. r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
2. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w ust. 1, na terenie:

......

"17) miasta Radzyń Podlaski; gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń, przeprowadzona zostanie w RADZYNIU PODLASKIM, UL. JANA PAWŁA II 4 w okresie od dnia 11 maja do dnia 30 maja 2023 r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);"

......

3. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed właściwymi ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobyty czasowego trwającego powyżej 3 miesiące wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji.
4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną dotyczącą jej stanu zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia do kwalifikacji wojskowej) albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B, przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną dotyczącą jej stanu zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia do kwalifikacji wojskowej) albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe oraz wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania.
6. Ochotnicy oraz osoby składające wniosek o zmianą kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B, zamierzające stawić sią do kwalifikacji wojskowej, zgłaszają się do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Do wniosku o zmianę kategorii dołącza się zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w stanie zdrowia jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.
7. Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, obowiązane są zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
8. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po jej rozpoczęciu zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, obowiązane są stawić się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
9. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań; nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osób wymienionych w pkt 1 od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
10. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
11. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej nakłada się grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku odmowy poddania się badaniom lekarskim lub nieprzedstawienia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, osoby te podlegają na podstawie art. 681 powołanej na wstępie ustawy – grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

(-) Lech Sprawka
Lublin, 31 marca 2023 r.

 

Attachments:
Download this file (Obwieszczenie 2023.pdf)Obwieszczenie 2023.pdf