Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 24.04.2023 roku g.10:00

  • Print

 

 

ZAPROSZENIE


w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica :
-  z dnia 13  marca 2023 roku ( Nadzwyczajna ),
-  z dnia 16 marca 2023 roku ( Nadzwyczajna ).
-  z dnia 24 marca 2023 roku ( Nadzwyczajna ),
-  z dnia 31 marca 2023 roku .
3.  Informacja Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4.  Przyjęcie  sprawozdania z działalności  GOPS w Kąkolewnicy za 2022 rok.
5. Przyjęcie  sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy   zastępczej za  rok 2022,.
6.  Podjęcie uchwał :
    a)  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radzyńskiego ,
    b)  w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2023,
    c)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ,
    d)  w sprawie zmiany uchwały  nr IX/57/2019 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia   26 czerwca 2019 roku,
    e)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kąkolewnica,
  7. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
  8.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                 
  Przewodn. Rady Gminy
/-/ Majczyna Mariusz