Articles

Zarządzenie Wójta Gminy Kąkolewnica w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. - 16.09.2013

  • Print

Zarządzenie Nr 72/2013

Wójta Gminy Kąkolewnica

z dnia 16 września 2013  roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu – rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) i art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 3 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej  tych organizacji zarządzam, co następuje:

                                                                      § 1

1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kąkolewnica w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zakresie dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności pożytku publicznego na 2014 rok.
2. Projekt uchwały zawierającej  program (stanowiący załącznik Nr 1) wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:
   1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
   2) na stronie internetowej Gminy Kąkolewnica: www.kakolewnica.lublin.pl,
   3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kąkolewnica.
3. Informacje o konsultacjach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kąkolewnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kąkolewnica w dniu 16 września 2013 roku.

                                                                      § 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia  23 września 2013 r. do 8 października 2013r.

                                                                      § 3

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały zawierającej program .
2. Spotkania roboczego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w /w ustawie zaplanowane na dzień 27. 09.2013 roku.
3. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kąkolewnica lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje stanowisko na formularzu, stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy.

                                                                      § 4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kąkolewnica.

                                                                      § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Attachments:
Access this URL (http://b.i.p.lublin.pl/kakolewnica/plik.php?plik=ogloszenie_o_konsultacjach_wspolpracy_gminy_z_org_pozarzadowymi_16-09-2013.pdf)Zarządzenie wraz z projektem uchwały