Articles

Zaproszenie Wójta Gminy Kąkolewnica do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

  • Print

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie robocze w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul.  Lubelska 5.

Projekt uchwały  zawierający program zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Kąkolewnica, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kąkolewnica.

Wójt Gminy Kąkolewnica
/-/ Zbigniew Ładny