Articles

Konkurs plastyczny do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” 17.09.2013

 • Print


Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza konkurs plastyczny do projektu

„Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”

1. Konkurs odbędzie się w dniach 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r.

2. Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Nagrody dla zwycięzców Konkursu gwarantowane są przez Organizatora i mają charakter nagród rzeczowych.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.wrotalubelszczyzny.eu i www.kakolewnica.lublin.pl  oraz wysłanie go na adres lub złożenie osobiście:

  Urząd Gminy Kąkolewnica
  ul. Lubelska 5
  21-302 Kąkolewnica
  /Sekretariat/

  do dnia 01.10.2013 r. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane,
 2. pisemna zgoda pełnoprawnych opiekunów autorów prac plastycznych na przetwarzanie danych osobowych i przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac zgodnie z pkt II.8,
 3. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie