Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 20.11.2013

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 20 listopada 2013 / środa / o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
b) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
c) w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2014 rok.
d) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
e) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2014 rok .
f) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/229/2010 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na współfinansowanie kosztów utrzymania rezultatów projektu „Regionalna sieć Szerokopasmowa Lublin – północny – wschód” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Cap

 

Informacja w zakresie prawa radnego pozostającego w stosunku pracy do uzyskania zwolnienia od pracy.
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.