Articles

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu - 28.11.2013

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 listopada 2013 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim  odbędzie się sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z proponowanym porządkiem obrad j.n.:

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji.
-    stwierdzenie quorum,
-    ustalenie porządku obrad,
-    przyjęcie protokołów
-    Nr XXXI/2013 z dnia 17 października 2013 roku.
-    Nr XXXII/2013 z dnia 29 października 2013 roku.
2.    Interpelacje i zapytania.
3.    Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim od 15 października 2013 roku do 12 listopada 2013 roku.
4.    Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Radzyńskim.
5.    Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2013 roku
6.    Informacja o funkcjonowaniu systemu powiadamiania ratunkowego.
7.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2013 rok
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
9.    Wolne wnioski.
10.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ Marek Wołosowicz