Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 30.12.2013

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 30 grudnia 2013 / poniedziałek / o godz. 8:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2017.
   - przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2017
d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.
   - przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
   - przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Kąkolewnica na 2014 rok,
   - przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu o projekcie budżetu gminy na 2014 rok.
   - dyskusja,
   - głosowanie uchwały budżetowej na 2014 rok.
e) w  sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/2013 Rady Gminy Kąkolewnica w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Cap

 

Informacja w zakresie prawa radnego pozostającego w stosunku pracy do uzyskania zwolnienia od pracy.
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.