Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 26.03.2014

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 26 marca 2014 / środa / o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Sprawozdanie z działalności stałych i doraźnej Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za II półrocze 2013 r.
a) Rewizyjnej,
b) Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska,
c) Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu,
d) Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,
e) Porządku i Bezpieczeństwa publicznego,
f) Komisji Doraźnej ds. Planowania Rozwoju Gminy,
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pożytku publicznego w 2013 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica za 2013 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok.
8. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej,
b) w sprawie zmiany prognozy finansowej na 2014 rok,
c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
d) w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,
e) w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kąkolewnica na lata 2014 – 2016”,
f) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Kąkolewnica w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
g) w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 29 marca 2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty nauczyciela,
h) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kąkolewnica,
i) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąkolewnica w 2014 roku.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
11. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Cap