Articles

Zaproszenie na VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Ireny Golec p.t. „Czerwona Róża dla Niej” - do dnia 30.09.2014

  • Print


VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Ireny Golec p.t. „Czerwona Róża dla Niej”

Wyrażając głęboki szacunek dla osoby Ireny Golec – wybitnej postaci ziemi radzyńskiej i Lubelszczyzny – patriotki, żołnierza i działaczki społecznej, Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy oraz Grupa Poetycka „Wieś Tworząca” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy ogłaszają VII Ogólnopolski Konkurs Literacki p.t. „Czerwona Róża dla Niej”

pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Pana Tadeusza Sławeckiego

Cel konkursu:

• inspirowanie ludzi utalentowanych
• stwarzanie możliwości prezentacji dorobku poetyckiego
• konfrontacje twórczości poetyckiej
• popularyzacja kultury żywego słowa
• upamiętnienie wybitnej postaci
• integracja środowisk literackich

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści utworów, jak i wieku twórców.

Utwory będą oceniane w czterech kategoriach:
I – dzieci szkół podstawowych
II – uczniowie gimnazjum
III – młodzież szkół ponadgimnazjalnych
IV – dorośli

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie 2-3 utworów własnych - poetyckich lub prozatorskich ( wiersz, esej, nowela, list, opowiadanie, kartka z pamiętnika ) niepublikowanych nigdzie dotąd, nie nagradzanych i nie ocenianych w innych konkursach.

3. Każdy utwór należy opatrzyć pseudonimem słownym oraz kategorią wiekową i przysłać w trzech egzemplarzach do dnia 30.IX.2014 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
21 – 302 Kąkolewnica, ul. Lubelska 16
powiat - Radzyń Podlaski z dopiskiem „ Czerwona Róża dla Niej ”

4. Do koperty zawierającej utwory, opatrzonej pseudonimem i kategorią wiekową, należy dołączyć drugą zaklejoną kopertę z tym samym pseudonimem zawierającą:
• dane autora ( imię, nazwisko i dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail, wiek i zawód – uczniowie podają nazwę szkoły),
• oświadczenie, że osoba nadsyłająca prace jest autorem tych utworów, oraz że utwory nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

5. Prace powinny być przesłane w formie maszynopisu lub czytelnego rękopisu ( mile widziany wydruk komputerowy wraz z wersją na płycie lub dyskietce ).

6. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

7. Utwory oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatorów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które należy odebrać osobiście lub przez upoważnione osoby w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, które odbędą się 9 listopada 2014 roku o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury.

10. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs

11. W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje jury oraz organizatorzy .


Irena Golec – urodziła się 5 .XI .1911 roku we wsi Turów w powiecie radzyńskim w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Całe swoje życie poświęciła sprawom wsi , a przede wszystkim rozwojowi życia kulturalnego i oświatowego oraz wychowaniu i kształceniu młodzieży. W czasie wojny odważnie prowadziła walkę z wrogiem. Była dzielnym żołnierzem Batalionów Chłopskich , działała w ruchu oporu , w Ludowym Związku Kobiet , w Zielonym Krzyżu , organizowała tajne nauczanie i biblioteki , opiekowała się ukrywającymi się naukowcami warszawskimi, przenosiła meldunki, prasę, broń, prowadziła kursy sanitarne, pomagała rannym partyzantom.
Po wojnie z ogromnym zaangażowaniem zajęła się działalnością oświatową. Od 1945 roku wykonywała swój zawód wiejskiej nauczycielki – polonistki, który w Jej przypadku był powołaniem. Nigdy nie potrafiła przejść obojętnie wobec spraw dotyczących przyszłości dzieci i młodzieży wiejskiej oraz wsi. Zawsze znalazła czas dla ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy oraz dla spraw ważnych dla Jej ukochanego Turowa. Sprawy wsi były Jej życiem, a przyszłość młodzieży najwyższym wyzwaniem. Była kierownikiem Szkoły Podstawowej w Turowie, prezesem Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radzyniu Podlaskim, kuratorem nieletnich przy Sądzie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim. Jako wiejska działaczka współpracowała stale z Kołem Gospodyń Wiejskich, Kółkami Rolniczymi, i w GOK w Gminie Kąkolewnica. Działała w organizacjach takich jak: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze, ZBOWID, i pełniła w nich różne funkcje. Przez dwie kadencje była członkiem Zarządu Głównego ZNP w Warszawie, a następnie członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZNP w Lublinie. w latach 70 –tych i 80 – tych była radną gminy Kąkolewnica. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną otrzymała szereg odznaczeń min.: Krzyż Partyzancki , Srebrny Krzyż Zasługi , Złoty Krzyż Zasługi , Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia , Złota Odznaka ZNP, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Odznaka Tysiąclecia, Odznaka Pamiątkowa BCH, Brązowa Odznaka w Służbie Narodu .
Swoim życiem, postawą, skromnością w pełni zasłużyła na to aby pamięć o Niej trwała zawsze. Zmarła 09. 09. 1999 roku w Turowie. Pochowana na miejscowym cmentarzu.
W szóstą rocznicę śmierci, we wrześniu 2005 w Szkole Podstawowej w Turowie odsłonięto wmurowaną tablicę pamiątkową poświęconą kpt. Irenie Golec – pseudonim „ Irka ”
Pozostała w pamięci jako Człowiek Szlachetny, Prawy i Wrażliwy.
Społeczeństwo Turowa, ziemi radzyńskiej i Lubelszczyzny, dumne jest ze swej Bohaterki.

 

Patroni medialni:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.