Articles

Protokół z dnia 29 października 2014 roku z przebiegu konsultacji projektu - rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

  • Print

 

1. Konsultacje przeprowadzono w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 1 października 2014 roku Nr 89/2014 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu-rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok podany do publicznej wiadomości w dniu 1 października 2014 roku.

2. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.

3. Forma udziału w konsultacjach: pisemna przy zgłoszeniu uwag i opinii do projektu uchwały Rady Gminy Kąkolewnica zawierającej program współpracy o którym mowa w pkt 2., oraz spotkania roboczego zaplanowanego na 15 października 2014 r.(żadna organizacja oraz inny podmiot nie wziął udziału w spotkaniu)

4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 10 października 2014 r. do 27 października 2014 r.

5. Wyniki konsultacji: w terminie przeznaczonym na konsultacje nie otrzymano żadnych opinii, wniosków i uwag na temat przedmiotu konsultacji.