Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 08.12.2014

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 8 grudnia 2014 roku / poniedziałek / o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
   a) stwierdzenie kworum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Interpelacje, zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał:
   a) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kąkolewnica,
   b) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica,
   c) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kąkolewnica,
   d) w sprawie powołania składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica.
6) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7) Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica
/-/ Marek Król