Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 30.12.2014

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 30 grudnia 2014 roku / wtorek/ o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
   a) stwierdzenie kworum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Interpelacje, zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał:
   a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
   b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
   c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018.
      - przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018
   d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok.
      - przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
      - przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Kąkolewnica na 2015 rok,
      - przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu o projekcie budżetu gminy na 2015 rok.
      - dyskusja,
      - głosowanie uchwały budżetowej na 2015 rok
   e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica
/-/ Marek Król