Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 04.02.2015

  • Print

 

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 4 lutego 2015 roku /środa/ o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
   a) stwierdzenie kworum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Interpelacje, zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał:
   a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015,
   b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Turów,
   c) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zosinowo,
   d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kąkolewnica oraz warunków i zasad korzystania z nich,
   e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica na 2015 rok,
   f) w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
6) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7) Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica
/-/ Marek Król