Articles

Zarządzenie Wójta Gminy Kąkolewnica w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli... - 29.01.2015

  • Print

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2015

WÓJTA GMINY KĄKOLEWNICA

z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kąkolewnica

Na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, art. 20c ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kąkolewnica.
2. Projekt uchwały (stanowiący załącznik Nr 1) zamieszczony zostanie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Gminy Kąkolewnica: www.kakolewnica.lublin.pl
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kąkolewnica.
3. Informacje o konsultacjach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kąkolewnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kąkolewnica w dniu 29 stycznia 2015 roku.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 5 lutego 2015 r. do dnia 19 lutego 2015 r.

§ 3

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały.
2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kąkolewnica pocztą, faxem lub e-mailem na adres: Urząd Gminy Kąkolewnica ul. Lubelska 5 21-302 Kąkolewnica, (83) 372-20-49, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Kąkolewnica.
4. Uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje stanowisko na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Pani Krystyna Matejek – inspektor ds. oświaty, tel. (83) 344-80-36, 372-20-10

 

Attachments:
Download this file (ogloszenie_o_konsult~.pdf)Zarządzenie wraz z projektem uchwały