Articles

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Wygnanka - 26.05.2015

  • Print

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych   w miejscowości Wygnanka, który odbędzie się dnia 29 czerwca 2015 roku o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kąkolewnica

 

Przedmiotem przetargu są :

1. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 290 o pow. 0,10 ha położona w Wygnance, gm. Kąkolewnica.

Cena wywoławcza nieruchomości 2 000,- zł /słownie: dwa tysiące   złotych/.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – działka położona w terenach zabudowy zagrodowej

Nie posiada założonej Księgi Wieczystej.

Wadium w wysokości   200, - zł, /słownie : dwieście złotych/należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy najpóźniej do dnia 23 czerwca 2015 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona długami, ani innymi prawami i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Do kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23 % podatek VAT.

2. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 121 o pow. 2,28 ha położona w Wygnance, gm. Kąkolewnica.

Cena wywoławcza nieruchomości 22 300,- zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych/.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – działka przeznaczona do użytkowania rolniczego.

Nie posiada założonej Księgi Wieczystej.

Wadium w wysokości   4 000,- zł, /słownie : cztery tysiące złotych/należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy najpóźniej do dnia 23 czerwca 2015 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona długami, ani innymi prawami i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Ustalenia ogólne:

         Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość. Przedstawiciel osoby prawnej zgłaszający udział w przetargu, obowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie, upoważniające do udziału w postępowaniu przetargowym, albo oryginał wpisu do właściwego rejestru upoważniający do samodzielnego działania w imieniu firmy a ponadto w obu przypadkach dokument tożsamości.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Gminy.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia.       W razie uchylania się od zawarcia umowy, na warunkach niżej podanych, w okresie   21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub gdy nie dojdzie do umowy z braku zgody współmałżonka, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności nieruchomości i okazaniem granic lub innymi czynnościami geodezyjnymi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie            w siedzibie Urzędu Gminy Kąkolewnica, na stronie internetowej Gminy.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kąkolewnica, pokój nr 14, tel. (83) 372-20-10.

Kąkolewnica, 26.05.2015 r.

Attachments:
Download this file (ogloszenie_przetarg_~.pdf)ogloszenie_przetarg_~.pdf