Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 04.08.2015

  • Print

 

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 4 sierpnia 2015 roku /wtorek/ o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie).
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica
/-/ Marek Król