Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 25.11.2015

  • Print

 

 

Kąkolewnica dnia 16 listopada 2015 roku


Pan/i/                                             

.....................................
                                                                              Radny Rady Gminy Kąkolewnica

Z A P R O S Z E N I E  
                  

        Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r , poz. 1515 ) - zawiadamiam że w  dniu 25 listopada 2015 roku o  godz. 1000  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:  (materiały i projekty  uchwał w załączeniu):
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami
     – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady –   pisemnie.
4.  Interpelacje, zapytania, informacje , oświadczenia.  
5. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2015,
    b) w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok ,
   c) w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kąkolewnica na rok 2016 ,
   d) w sprawie określenia  wysokości  rocznych  stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok na terenie Gminy Kąkolewnica  ,
   e) w sprawie określenia wzorów  deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
   f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Kąkolewnica, obręb Rudnik,
   g)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Kąkolewnica, obręb Rudnik,
   h)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Kąkolewnica, obręb Rudnik,
    i)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Turów,
    j) w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości  Olszewnica ,
    k)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurki,
    l)  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
    ł)  w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie regulaminu  utrzymania  czystości i porządku  na terenie  Gminy  Kąkolewnica,
   m)  w sprawie  określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,
    n)  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
   o) w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części     nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
    p)  w sprawie określenia terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    r)  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kąkolewnica,
    s)  w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Radzyńskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych
    t)  w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok.
6)  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania , oświadczenia .
7)  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
8)  Zamknięcie obrad.


Przewodniczący  Rady Gminy Kąkolewnica                                                                                                                      Król Marek
                                                                                                    

 
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U z 2015 r , poz 1515 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Gminy, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.