Czwartek, 30 Maja 2024  Imieniny: Andonik, Feliks, Ferdynand
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < November 2011 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Number of visits
7405799

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

15 November 2011

Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kąkolewnicy

 

DANE ADRESOWE KOŁA TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

ul. Lipowa 25
21-302 Kąkolewnica

Telefon: (83) 372 21 58

Faks: (83) 372 20 19

 

Konto: Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

nr 59 9206 1019 0005 7857 2000 0010

Read more

Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kąkolewnicy został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Kąkolewnicy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Zespołu Oświatowego  w  Kąkolewnicy, Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy, Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kąkolewnicy, Kościoła katolickiego, Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Polskowola, Komendy  Powiatowej Policji w  Radzyniu  Podlaskim, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy, Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim - ds. dorosłych, Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim- ds. nieletnich,  Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Storczyk”.

Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest stworzenie zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy domowej na poziomie lokalnym opartego na wzajemnej współpracy instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym.

Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w dniu 20 lipca 2011r.

Kwestionariusz w sprawie zgłoszenia przemocy w rodzinie można pobrać i po wypełnieniu złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy w godz. 7.30 – 15.30 /budynek Urzędu Gminy/

Read more

Europejski Fundusz Społeczny - EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy  od 2008r. realizuje projekt systemowy p.t. ,,Zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w Gminie Kąkolewnica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,  współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu systemowego jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy.

Wśród uczestników projektu są osoby spośród osób bezrobotnych, zatrudnionych /rolnicy/, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej. W ramach działań stosowane są instrumenty aktywnej integracji z grupy instrumentów: zawodowych, edukacyjnych i społecznych i zdrowotnych oraz prowadzona jest praca socjalna.

W 2008r. w programie współfinansowanym ze środków EFS wzięło udział sześciu uczestników, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne. Wszyscy ukończyli kurs prawa jazdy Kat. B, szkolenie „Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”, szkolenie „Kucharz małej gastronomii”. Ponadto skorzystali z poradnictwa zawodowego zorganizowanego w PUP Radzyń Podlaski. Wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz szkoleń. W ramach projektu współfinansowanego z EFS, ośrodek zakupił zestaw komputerowy wraz z drukarką i oprogramowaniem.

W 2009r. kontrakty socjalne zawarto z ośmioma osobami. W ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich: siedem osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, sześć - szkolenie „Kucharz małej gastronomii”, trzy - szkolenie „Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”, osiem - uczestniczyło w szkoleniu „Pierwsza pomoc przed medyczna” oraz skorzystało z wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa zawodowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kursu oraz szkoleń.

W 2010r. w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 16 osób, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne. Wsparciem w formie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa zawodowego objęto 16 osób, kurs prawa jazdy kat. B ukończyło 11osób, szkolenie Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ukończyło 14 osób, 7 osób ukończyło szkolenie „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu”. Na zakończenie wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz szkoleń. Za niektóre osoby uczestniczące w projekcie, skierowane do kontraktów przez PUP ośrodek opłacał składkę zdrowotną.Ze środków EFS zakupiono do biura projektu zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, kserokopiarkę, stół konferencyjny, 16 krzeseł, dwie szafy metalowe, szafkę biurową, biurko i fotel obrotowy oraz zatrudniony został dodatkowy pracownik socjalny, w związku z czym doposażono jego stanowisko pracy w biurko, fotel obrotowy oraz laptop wraz z oprogramowaniem. Na zakończenie realizacji projektu odbyło się spotkanie promocyjne.

W 2011r. kontrakty socjalne podpisane zostały z 16 uczestnikami projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Zastosowane zostały instrumenty obejmujące: szkolenia, doradztwo i poradnictwo. Poradnictwem i wsparciem psychologicznym grupowym i indywidualnym objęto 16 osób. Szkolenie sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ukończyło 15 osób, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 1 osoba, kucharz małej gastronomii 10 osób, z poradnictwa i wsparcia psychologicznego grupowego i indywidualnego oraz doradztwo zawodowego skorzystało 16 osób. W ramach działań środowiskowych zorganizowane zostało spotkanie integracyjno-edukacyjne dla wszystkich uczestników projektu, w którym również wzięli udział członkowie ich rodzin.

W 2012r. w projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 18 osób. Zastosowane zostały instrumenty obejmujące: szkolenia, doradztwo i poradnictwo. Poradnictwem i wsparciem psychologicznym grupowym i indywidualnym oraz doradztwem zawodowym objęto 18 osób. Szkolenie „Sprzedwca z obsługą kas fiskalnych” ukończyło 12 osób, „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu „ – 5 osób, „Kurs kroju i szycia oraz dekoracyjne szycie firan i zasłon” – 3 osoby,  „Florystyka” – 2 osoby, „Fryzjer” – 1 osoba, „Kurs prawa jazdy kat. C” – 4 osoby, „Kurs prawa jazdy kat. C+E” – 1 osoba, „Operator koparko – ładowarki” – 5 osób, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 1 osoba. Ze środków EFS zakupiono niszczarkę dla potrzeb realizacji projektu.  Na zakończenie realizacji projektu odbyła się konferencja informacyjno - promocyjna.

W 2013r. w projekcie systemowym uczestniczyło 14 osób. Zastosowane zostały instrumenty aktywnej integracji obejmujące: szkolenia zawodowe, doradztwo i poradnictwo. Poradnictwem i wsparciem psychologicznym grupowym i indywidualnym oraz doradztwem zawodowym objęto 14 osób. Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” ukończyło 10 osób, „Kurs kroju i szycia oraz dekoracyjne szycie firan” – 3 osoby, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 1 osoba. Po zakończonych szkoleniach zawodowych, 3 osoby zostały skierowane na staż, w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy zawodowej.

W 2014r. kontrakty socjalne zostały podpisane z 12 uczestnikami projektu. Zastosowane zostały instrumenty aktywnej integracji obejmujące: szkolenia zawodowe, doradztwo i poradnictwo. Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych" ukończyło 8 osób, „Opiekun osób starszych" – 2 osoby, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" – 2 osoby. Po zakończonych szkoleniach zawodowych, 6 osób zostały skierowanych na staż, w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy zawodowej.

 

 

Read more

Fundusz alimentacyjny

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.


Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj.: urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

 
Dochód uprawniający do świadczeń.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Na dochód ten składają się następujące składniki:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).


W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Miesięczną
wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego określono na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.  

W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.


Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek ten realizuje świadczenia z FA.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.


Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.


W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

  1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
  2. informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmówił :

  1. złożenia oświadczenia majątkowego
  2. zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
  3. bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

  1. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3) oraz
  2. po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.


Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego                o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Read more