Articles

Ogłoszenie Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąkolewnica

  • Print

który odbędzie się dnia 05 maja 2016 roku o godz. 10°° w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kąkolewnica

Przedmiotem przetargu jest:

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 272/1 o pow. 0,22 ha położona w Olszewnicy, gm. Kąkolewnica.

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości 19 700,- zł /słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych/.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - działka przeznaczona pod budownictwo zagrodowe.

Posiada założoną Księgę Wieczystą nr LU1R/000290153/3 w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Wadium w wysokości 2 000,- zł, /słownie : dwa tysiące złotych/ należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona długami, ani innymi prawami i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Poprzedni przetarg na nieruchomość odbył się w dniu 25 lutego 2016 roku.

Ustalenia ogólne:

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość. Przedstawiciel osoby prawnej zgłaszający udział w przetargu, obowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie, upoważniające do udziału w postępowaniu przetargowym, albo oryginał wpisu do właściwego rejestru upoważniający do samodzielnego działania w imieniu firmy a ponadto w obu przypadkach dokument tożsamości. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Gminy. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się od zawarcia umowy, na warunkach niżej podanych, w okresie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub gdy nie dojdzie do umowy z braku zgody współmałżonka, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności nieruchomości i okazaniem granic lub innymi czynnościami geodezyjnymi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Kąkolewnica, na stronie internetowej Gminy.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kąkolewnica, pokój nr 14, tel. (83)372-20-10.

Kąkolewnica, 30.03.2016 r. Ogłoszono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Olszewnica
  3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP
Attachments:
Download this file (Ogloczenie_31.03.2016.pdf)Ogloczenie_31.03.2016.pdf