Poniedziałek, 15 Lipca 2024  Imieniny: Daniel, Dawid, Dawida
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < March 2013 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Number of visits
7711186

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 15.03.2013

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 15 marca 2013 roku / piątek / o  godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ przyjęcie porządku obrad,
    c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie).
4. Sprawozdanie z działalności stałych i doraźnej Komisji Rady Gminy Kąkolewnica:
    a) Rewizyjnej,
    b) Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska,
    c) Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu,
    d) Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,
    e) Porządku i Bezpieczeństwa publicznego,
    f) Komisji Doraźnej ds. Planowania Rozwoju Gminy,
5. Sprawozdanie  z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pożytku publicznego w 2012 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica  za 2012 rok.
7. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2013 rok.
    c) w sprawie podziału Gminy Kąkolewnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
    d) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica.
    e) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
    f) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    g) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kąkolewnica.
    h) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów  komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy  Kąkolewnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    i) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia.
    j) w sprawie wyodrębnienia  w budżecie Gminy na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
    k) w sprawie  stawek opłaty za dostawę wody i stawek opłaty za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kąkolewnica.
    l) w sprawie przyjęcia zadań  z zakresu  administracji państwowej.  
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
10. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
    /-/ Andrzej Cap

 

Informacja w zakresie prawa radnego pozostającego w stosunku pracy do uzyskania zwolnienia od pracy.
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.