Poniedziałek, 22 Lipca 2024  Imieniny: Albin, Bolesława, Bolisława
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < styczeń 7276 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Liczba odwiedzin
7810370

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

11 listopad 2011

Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy

 

Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy został utworzony w 2007 roku.

 

Dyrektor Zespołu Oświatowego

p.o. Iwona Chmielewska

Adres Zespołu Oświatowego:

ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica

Tel. Przedszkola:

83 372-21-13

Tel. Szkoły Podstawowej:

83 372-20-02

Tel. /fax:

83 372-21-50

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W skład Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy wchodzą:

 1. Samorządowe Przedszkole;

 2. Szkoła Podstawowa: 16 oddziałów ( oddziały klasy I– VIII oraz 2 oddział klasy „0”);

 

 

Read more

Zespół Oświatowy w Polskowoli

 

Zespół Oświatowy w Polskowoli został utworzony w 2005 roku.

 

Dyrektor:

mgr Beata Wójcicka

Adres Szkoły:

Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica

Tel. / fax:

83 372-23-40

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Strona internetowa:

www.polskowola.szkolna.net

 

W skład Zespołu Oświatowego w Polskowoli wchodzą:

 1. Samorządowe Przedszkole: 2 oddziały;

 2. Szkoła Podstawowa im. Ks. Lucjana Niedzielaka: 8 oddziałów ( klasy I– VIII ) oraz 1 oddział klasy „0”.

 

 

Read more

Szkoła Podstawowa w Turowie

 

Szkoła Podstawowa w Turowie została utworzona w 1919 roku.

 

Dyrektor:

mgr Agnieszka Kłos

Adres Szkoły:

Turów 76, 21-302 Kąkolewnica

Tel. / fax:

83 372-31-04

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 W Szkole Podstawowej w Turowie jest 8 oddziałów (oddziały klasy I– VIII oraz oddział przedszkolny).

 

 

Read more

Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej

 

Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej została utworzona w 1927 r.

 

Dyrektor:

mgr Witek Ewa

Adres Szkoły:

Żakowola Poprzeczna 43,

21-302 Kąkolewnica

Tel. / fax:

83 372-20-27, 736 608 429

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:

www.spzakowola.szkolnastrona.pl

 

W Szkole Podstawowej w Żakowoli jest 8 oddziałów ( oddziały klasy I - VIII oraz 2 oddziały przedszkolne).

 

 

Read more

Rada Gminy

MAJCZYNA Mariusz Piotr
Pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Gminy
Kąkolewnica
tel. (83) 372-20-10
 
 
SZKODKOWSKI Jerzy
Pełniona funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kąkolewnica
tel. (83) 372-20-10
 
 
CZERWIŃSKA Renata Barbara
Pełniona funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Kąkolewnica
tel. (83) 372-20-10
 
 
MAZUREK Tomasz
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża
 
CZECH Wiesław Marian
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża
 
JÓŹWIAK Leszek
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Polskowola
 
JEZIERSKI Piotr
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Mościska
 
GNYCH Grzegorz
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Olszewnica
 
PROKOPIAK Sławomir
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Grabowiec
 
GRZESZYK Krzysztof Czesław
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica
 
KARAŚ Ryszard
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica
 
ŁĄTKA Piotr Stanisław
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Żakowola Radzyńska
 
SAWICKI Mirosław
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Żakowola Stara
 
CZERWIŃSKI Piotr Tadeusz
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Turów
 
ZALEWSKI Stanisław Wiesław
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Turów

 

 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • a)    określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • b)    emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  • c)    zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • f)    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • g)    określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • h)    tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • i)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Read more

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Fijałek-Ładna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pełniona funkcja: Skarbnik
tel. 83 344 80 35

 

 

 

Do zadań Skarbnika należy:

 1. kierowanie pracą Referatu Finansowo - Podatkowego;
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
 4. nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi Gminy Kąkolewnica;
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 6. kontrasygnowanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, jak również udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji;
 7. organizowanie i nadzorowanie bieżącej działalności finansowej Gminy Kąkolewnica;
 8. koordynowanie, nadzorowanie i współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
 9. przygotowywanie projektów zmian do budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej;
 10. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 11. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 12. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 13. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 14. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 15. przyjmowanie do realizacji dyspozycji wypłaty rachunków oraz pozostałych dokumentów księgowo-bankowych;
 16. nadzorowanie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 17. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Wójta.

 

Read more

Sekretarz Gminy

mgr MARCIN CZYŻAK
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pełniona funkcja: Sekretarz Gminy
tel. 83 372 20 88

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. prowadzenie spraw Gminy wynikających z upoważnienia Wójta;
 3. opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu oraz projektów zmian w tych dokumentach, w tym projektów podziału referatów na stanowiska pracy;
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 5. nadzór nad realizacją polityki zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie powierzonym przez Wójta;
 6. nadzorowanie przestrzeganie zasad rzetelnego, terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw interesantów przez Urząd;
 7. kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 8. nadzór nad przestrzeganiem procedur administracyjnych obowiązujących w toku wykonywania zadań Urzędu;
 9. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;
 10. nadzór nad poprawnością legislacyjną i merytoryczną przygotowywanych projektów pism i decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady;
 11. opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów i ich aktualizacja;
 12. nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady i wniosków komisji;
 13. nadzór nad realizacją zarządzeń Wójta;
 14. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy;
 15. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami do organów samorządowych, Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego oraz związanych z przeprowadzeniem referendum krajowego i lokalnego;
 16. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu bezpośrednio mu podległych;
 17. nadzór zad zapewnieniem bezpłatnego dowozu dzieci do i ze szkoły;
 18. przygotowania i prowadzenia pełnej dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek wskazanych w orzeczeniach oraz uczniów, dla których Gmina nie zapewnia dowozu (przygotowywanie umów, decyzji, zatwierdzanie druków potwierdzających dowóz);
 19. koordynowanie kontroli zarządczej, której celem jest zapewnienie w szczególności:
  a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  b) skuteczności i efektywności działania,
  c) wiarygodności sprawozdań,
  d) ochrony zasobów,
  e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  g) zarządzania ryzykiem;
 20. udział w Zespole Zarządzania Kryzysowego;
 21. wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych;
 22. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 23. nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej;
 24. pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności:\
  a) nadzoruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych;
  b) nadzoruje zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  c) podejmuje odpowiednie działania w wypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia;
  d) nadzoruje przestrzeganie procedur określających częstotliwość ich zmiany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 25. pełni funkcję pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w szczególności:
  a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
  c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  e) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Wójta, Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
  f) opracowywanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne" oraz dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
  g) opracowywanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;
  h) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu;
  i) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  j) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" i „zastrzeżone";
  k) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  l) przekazywanie ABW danych do ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufnej lub wyższej, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 10;
  m) podejmowanie działań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych z powiadomieniem Wójta, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne" lub wyższą, również właściwej służby ochrony państwa;
  n) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  o) współpraca w zakresie ochrony informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;
  p) informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa;
  r) wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
  s) wyznaczanie pracownika przejmującego stanowisko ds. przetwarzania informacji niejawnych w przypadku czasowej nieobecności zatrudnionego tam pracownika, z zachowaniem wymogu by wyznaczony pracownik posiadał stosowne poświadczenie bezpieczeństwa, zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, przyjmował stanowisko protokolarnie i wchodził w skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych;
  t) analizowanie oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  u) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń lustracyjnych od Skarbnika;
  w) nadzór nad przestrzeganiem ustawowych zakazów dotyczących ograniczenia działalności gospodarczej wynikających z przepisów prawa.
 26. pełni funkcję Administratora Systemu Teleinformatycznego;
 27. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
 28. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta określonych w formie zarządzenia.

 

Read more

Wójt Gminy

mgr inż. ANNA MRÓZ
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pełniona funkcja: Wójt Gminy
tel. 83 372 20 40

DSC03068

 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 3. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 4. przedkładanie Radzie projektów uchwał Rady;
 5. wykonywanie uchwał Rady;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 7. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 9. udzielanie upoważnień kierownikom referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. podawanie do publicznej wiadomości uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 11. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
 12. reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjny, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu;
 14. określanie polityki kadrowej i płacowej;
 15. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 16. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 17. zatwierdzanie i podpisywanie przygotowanych przez kierowników referatów zakresów czynności pracowników Urzędu;
 18. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych kadry kierowniczej Urzędu i kierowników referatów bezpośrednio podległych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 19. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie referaty Urzędu oraz ich pracowników;
 20. koordynowanie działalności referatów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 21. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi referatami, w szczególności dotyczących podziału zadań;
 22. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu;
 23. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 24. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 25. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
 26. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
 27. kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
 28. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz pracowników Urzędu upoważnionych do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych;
 29. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa, Regulaminem Organizacyjnym oraz uchwałami Rady.

 

Read more