Niedziela, 16 Czerwca 2024  Imieniny: Alina, Aneta, Benon
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < listopad 2011 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Liczba odwiedzin
7476498

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Sekretarz Gminy

mgr MARCIN CZYŻAK
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pełniona funkcja: Sekretarz Gminy
tel. 83 372 20 88

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. prowadzenie spraw Gminy wynikających z upoważnienia Wójta;
 3. opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu oraz projektów zmian w tych dokumentach, w tym projektów podziału referatów na stanowiska pracy;
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 5. nadzór nad realizacją polityki zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie powierzonym przez Wójta;
 6. nadzorowanie przestrzeganie zasad rzetelnego, terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw interesantów przez Urząd;
 7. kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 8. nadzór nad przestrzeganiem procedur administracyjnych obowiązujących w toku wykonywania zadań Urzędu;
 9. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;
 10. nadzór nad poprawnością legislacyjną i merytoryczną przygotowywanych projektów pism i decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady;
 11. opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów i ich aktualizacja;
 12. nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady i wniosków komisji;
 13. nadzór nad realizacją zarządzeń Wójta;
 14. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy;
 15. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami do organów samorządowych, Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego oraz związanych z przeprowadzeniem referendum krajowego i lokalnego;
 16. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu bezpośrednio mu podległych;
 17. nadzór zad zapewnieniem bezpłatnego dowozu dzieci do i ze szkoły;
 18. przygotowania i prowadzenia pełnej dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek wskazanych w orzeczeniach oraz uczniów, dla których Gmina nie zapewnia dowozu (przygotowywanie umów, decyzji, zatwierdzanie druków potwierdzających dowóz);
 19. koordynowanie kontroli zarządczej, której celem jest zapewnienie w szczególności:
  a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  b) skuteczności i efektywności działania,
  c) wiarygodności sprawozdań,
  d) ochrony zasobów,
  e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  g) zarządzania ryzykiem;
 20. udział w Zespole Zarządzania Kryzysowego;
 21. wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych;
 22. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 23. nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej;
 24. pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności:\
  a) nadzoruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych;
  b) nadzoruje zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  c) podejmuje odpowiednie działania w wypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia;
  d) nadzoruje przestrzeganie procedur określających częstotliwość ich zmiany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 25. pełni funkcję pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w szczególności:
  a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
  c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  e) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Wójta, Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
  f) opracowywanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne" oraz dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
  g) opracowywanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;
  h) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu;
  i) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  j) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" i „zastrzeżone";
  k) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  l) przekazywanie ABW danych do ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufnej lub wyższej, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 10;
  m) podejmowanie działań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych z powiadomieniem Wójta, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne" lub wyższą, również właściwej służby ochrony państwa;
  n) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  o) współpraca w zakresie ochrony informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;
  p) informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa;
  r) wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
  s) wyznaczanie pracownika przejmującego stanowisko ds. przetwarzania informacji niejawnych w przypadku czasowej nieobecności zatrudnionego tam pracownika, z zachowaniem wymogu by wyznaczony pracownik posiadał stosowne poświadczenie bezpieczeństwa, zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, przyjmował stanowisko protokolarnie i wchodził w skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych;
  t) analizowanie oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  u) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń lustracyjnych od Skarbnika;
  w) nadzór nad przestrzeganiem ustawowych zakazów dotyczących ograniczenia działalności gospodarczej wynikających z przepisów prawa.
 26. pełni funkcję Administratora Systemu Teleinformatycznego;
 27. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
 28. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta określonych w formie zarządzenia.