Sobota, 22 Czerwca 2024  Imieniny: Achacjusz, Achacy, Agenor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < listopad 2011 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Liczba odwiedzin
7511375

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Kąkolewnica Wschodnia realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

 •     przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawa świadczeń
 •     praca socjalna
 •     prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 •     analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 •     realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 •     rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej są:

 •     administracja rządowa
 •     jednostki samorządu terytorialnego
 •     podmioty realizujące zadania pomocy społecznej na podstawie zlecenia przez jednostkę samorządu terytorialnego.


 

ZADANIA GMINY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 

WŁASNE FAKULTATYWNE

 •     prowadzenie i zapewnienie miejsc w domów pomocy społecznej, i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
 •     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych
 •     przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy rzeczowej
 •     inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych


WŁASNE OBOWIĄZKOWE

 •     udzielanie posiłku, schronienia, ubrania osobom tego pozbawionym
 •     prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 •     organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
 •     udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się
 •     udzielenie zasiłku celowego
 •     praca socjalna
 •     udzielanie zasiłku w wyniku zdarzenia losowego
 •     sprawienie pogrzeb
 •     utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników
 •     opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
 •     sporządzanie bilansu potrzeb gminy
 •     przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 •     przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
 •     opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.
 •     tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 •     dożywianie dzieci
 •     kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
 •     sporządzanie sprawozdawczości, również w formie elektronicznej


ZLECONE

 •     opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 •     wypłacanie zasiłków stałych
 •     organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 •     zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
 •     prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 •     inne zadania wynikające z rządowych programów


 

FORMY POMOCY


Świadczeniami pomocy społecznej są:

Świadczenia pieniężne:

Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się.

Świadczenia niepieniężne:

Praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.


ZASIŁEK STAŁY

Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jeżeli dochód w przypadku osobysamotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie.
        Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby w rodzinie ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do innych świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
Wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny ustala się do wysokości 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie.

Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na pokrycie kosztów:  zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być także przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych. Zasiłek celowy może być także przyznany w formie biletów kredytowanych. Niezależnie od dochodu rodziny zasiłek celowy przyznaje się na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.  W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi. Osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości. Warunki zwrotu świadczeń określa uchwała Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa rada gminy w drodze uchwały.

 

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby.

 

FORMY POMOCY – KOMU PRZYSŁUGUJE?


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1.     Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2.     Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3.     obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;


Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

 1.     ubóstwa;
 2.     sieroctwa;
 3.     bezdomności;
 4.     bezrobocia;
 5.     niepełnosprawności;
 6.     długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7.     przemocy w rodzinie;
 8.     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9.     bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10.     braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11.     trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12.     trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13.     alkoholizmu lub narkomanii;
 14.     zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15.     klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 •     osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 477 zł.
 •     osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 351 zł.


przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w punkcie 2 - 15

 

POMOC SPOŁECZNA – JAK UZYSKAĆ?

 

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

 •     pisemnej złożonej w GOPS lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy Wschodniej, 21-302 Kąkolewnica,
 •     telefonicznej pod numerem 83 372-26-21 lub
 •     ustnej złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.


W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:

 •     dowodu tożsamości,
 •     zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 •     decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.
 •     orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich
 •     orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 •     zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych
 •     zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej
 •     decyzji z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną
 •     dokumentu potwierdzającego aktywność zawodową
 •     oświadczenie o stanie majątkowym
 •     dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energie gaz, czynsz itp.)


W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuację Wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.