Sobota, 15 Czerwca 2024  Imieniny: Abraham, Angelina, Bernard
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < luty 2017 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Liczba odwiedzin
7471657

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 31.03.2016 r.

Z A P R O S Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r , poz. 1515 z późn. zm.)   -

zawiadamiam

że w dniu 31 marca   2016 roku o godz. 1000 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się   Sesja Rady Gminy Kąkolewnica   z następującym proponowanym porządkiem obrad:

(materiały i projekty uchwał w załączeniu):

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy .

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami

     zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie) .

4. Przyjecie sprawozdania z działalności GOPS w Kąkolewnicy za 2015 rok .

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

     w zakresiepożytku publicznego za 2015 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów

     Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica za 2015 rok

8. Interpelacje zapytania , informacje , oświadczenia .

9. Podjęcie uchwał :

     a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2018 ,

     b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok ,

     c) wsprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kąkolewnica na

         2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki ,

     d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej , stałych Komisji Rady

           Gminy Kąkolewnica na 2016 rok,

     e) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania

         rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

         na terenie Gminy Kąkolewnica ,

     f) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na

         2016 rok,

     g) w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat,

         motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych

         dodatków , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny

         ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród,

     h) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

         zwierząt na terenie Gminy Kąkolewnica w 2016 roku,

   10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania , oświadczenia .

   11. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

   12. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica

                                                                                      

                                                                                                     /-/ Król Marek

                                                  

                                                                                                      

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r , poz 1515 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Gminy, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.