Wtorek, 18 Czerwca 2024  Imieniny: Efrem, Elżbieta, Gerwazy
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < listopad 2011 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Liczba odwiedzin
7484897

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

listopad 2011

12 listopad 2011

Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej

 

Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej został utworzony w 2003 roku.

 

Dyrektor:

p.o. Justyna Kusek

Adres Szkoły:

Brzozowica Duża 83,

21-302 Kąkolewnica

Tel. / fax:

83 372-34-06

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

W skład Zespołu Oświatowego w Brzozowicy Dużej wchodzą:

 1. Samorządowe Przedszkole: 2 oddział;

 2. Szkoła Podstawowa: oddziały klasy I– VIII

 

Read more

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Kąkolewnica Wschodnia realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

 •     przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawa świadczeń
 •     praca socjalna
 •     prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 •     analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 •     realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 •     rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej są:

 •     administracja rządowa
 •     jednostki samorządu terytorialnego
 •     podmioty realizujące zadania pomocy społecznej na podstawie zlecenia przez jednostkę samorządu terytorialnego.


 

ZADANIA GMINY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 

WŁASNE FAKULTATYWNE

 •     prowadzenie i zapewnienie miejsc w domów pomocy społecznej, i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
 •     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych
 •     przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy rzeczowej
 •     inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych


WŁASNE OBOWIĄZKOWE

 •     udzielanie posiłku, schronienia, ubrania osobom tego pozbawionym
 •     prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 •     organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
 •     udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się
 •     udzielenie zasiłku celowego
 •     praca socjalna
 •     udzielanie zasiłku w wyniku zdarzenia losowego
 •     sprawienie pogrzeb
 •     utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników
 •     opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
 •     sporządzanie bilansu potrzeb gminy
 •     przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 •     przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
 •     opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.
 •     tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 •     dożywianie dzieci
 •     kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
 •     sporządzanie sprawozdawczości, również w formie elektronicznej


ZLECONE

 •     opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 •     wypłacanie zasiłków stałych
 •     organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 •     zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
 •     prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 •     inne zadania wynikające z rządowych programów


 

FORMY POMOCY


Świadczeniami pomocy społecznej są:

Świadczenia pieniężne:

Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się.

Świadczenia niepieniężne:

Praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.


ZASIŁEK STAŁY

Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jeżeli dochód w przypadku osobysamotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie.
        Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby w rodzinie ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do innych świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
Wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny ustala się do wysokości 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie.

Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na pokrycie kosztów:  zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być także przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych. Zasiłek celowy może być także przyznany w formie biletów kredytowanych. Niezależnie od dochodu rodziny zasiłek celowy przyznaje się na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.  W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi. Osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości. Warunki zwrotu świadczeń określa uchwała Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa rada gminy w drodze uchwały.

 

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby.

 

FORMY POMOCY – KOMU PRZYSŁUGUJE?


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1.     Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2.     Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3.     obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;


Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

 1.     ubóstwa;
 2.     sieroctwa;
 3.     bezdomności;
 4.     bezrobocia;
 5.     niepełnosprawności;
 6.     długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7.     przemocy w rodzinie;
 8.     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9.     bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10.     braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11.     trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12.     trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13.     alkoholizmu lub narkomanii;
 14.     zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15.     klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 •     osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 477 zł.
 •     osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 351 zł.


przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w punkcie 2 - 15

 

POMOC SPOŁECZNA – JAK UZYSKAĆ?

 

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

 •     pisemnej złożonej w GOPS lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy Wschodniej, 21-302 Kąkolewnica,
 •     telefonicznej pod numerem 83 372-26-21 lub
 •     ustnej złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.


W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:

 •     dowodu tożsamości,
 •     zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 •     decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.
 •     orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich
 •     orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 •     zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych
 •     zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej
 •     decyzji z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną
 •     dokumentu potwierdzającego aktywność zawodową
 •     oświadczenie o stanie majątkowym
 •     dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energie gaz, czynsz itp.)


W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuację Wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.

Read more

Główne zadania GOPS

Główne zadania :

 •     ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, analiza i ocena zjawisk społecznych,
 •     przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów,
 •     współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, Urzędem Pracy, zakładami pracy, służbą zdrowia w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz w celu lepszego rozeznania środowiska i problemów mieszkańców,
 •     pobudzanie społecznej aktywności,
 •     planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,
 •     poradnictwo, podejmowanie interwencji kryzysowej, praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 •     poznawanie na bieżąco przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, które mogą przyczynić się do lepszego planowania pomocy,
 •     prowadzenie i zbieranie dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie sytuacji materialnej i innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy,
 •     realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej,
 •     przygotowanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości

 

Read more

Kontakt i godziny otwarcia GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy

ul. Lubelska 5

21-302 Kąkolewnica

Telefon/Faks: 83 372-26-21


Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny otwarcia:

Poniedziałek

7.30 – 15.30

Wtorek

7.30 – 15.30

Środa

7.30 – 15.30

Czwartek

7.30 – 15.30

Piątek

7.30 – 15.30

Read more

Darmowy Internet w Bibliotece

Gminna  Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek” organizowanym przez Fundację Orange.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kąkolewnicy i filii bibliotecznej w Brzozowicy Dużej można zupełnie za darmo skorzystać z Internetu w celach informacyjnych.

Wszystko to dzięki przystąpieniu naszej placówki do programu „Akademia Orange dla Bibliotek”. Celem programu jest wzmocnienie informacyjnej i społecznej roli bibliotek publicznych, powszechny darmowy dostęp do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacji kulturalnej i edukacyjnej.

Poza tym biblioteka otrzymaną dotację na rok 2010 wykorzystać może na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filii w danym roku obowiązywania Programu.

Read more

Oferta i działalność biblioteki

Cele i zadania biblioteki
 
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy stanowi, że biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultur, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotek na terenie Gminy Kąkolewnica.

Zgodnie ze Statutem do podstawowych zadań biblioteki należy:

1.            Racjonalne gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych.

2.            Gromadzenie, przechowywanie materiałów dotyczących własnego regionu.

3.            Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie do domu, wypożyczanie międzybiblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

4.            Popularyzacja książki i czytelnictwa.

5.            Komunikacja internetowa.

6.            Współpraca ze szkołami, placówkami kulturalno oświatowymi i organizacjami społeczno kulturalnymi w organizowaniu różnych form popularyzujących literaturę.

7.            Rozbudowa i doskonalenie warsztatu informacyjnego.

 

Działalność kulturalno oświatowa

Integralną częścią działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy jest praca kulturalno oświatowa.

Grupami na które ukierunkowana jest praca kulturalno oświatowa są dzieci i młodzież.

Najliczniej prowadzone formy pracy z młodym czytelnikiem to:

-         lekcje biblioteczne realizowane w ramach przysposobienia czytelniczego lub własnego,

-         spotkania z czytelnikiem najmłodszym,

-         organizowanie różnego rodzaju konkursów /plastyczne, literackie itp./

W placówce na bieżąco prowadzona jest kronika biblioteki, na kartach której utrwalone są najważniejsze wydarzenia mające miejsce w naszej bibliotece.

 

Zbiory biblioteki

Biblioteka gromadzi i bieżąco uzupełnia księgozbiór z zakresu literatury pięknej i innych dyscyplin naukowych.

Na koniec roku 2006 zbiory biblioteczne wraz filiami bibliotecznymi liczyły woluminów w tym:

-         literatura dla dorosłych

-         literatura dla dzieci i młodzieży

-         literatura popularnonaukowa

 
Regionalia


Read more

Filie biblioteki

Filia biblioteczna w Brzozowicy Dużej

Pracownik filii bibliotecznej Pani  Aneta Wawdysz  zatrudniona  na 1 etat.
Filia działalność swoją rozpoczęła w roku 1956.

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach  10:00 – 18:00 

Filia biblioteczna w Olszewnicy

Pracownik filii bibliotecznej Pani Teresa Majczyna  zatrudniona  na ½ etatu.
Filia  działalność biblioteczną prowadzi od roku 1960.

Godziny pracy:

Wtorek

11.00 – 18.00

Czwartek

11.00 – 18.00

Sobota

11.00 – 18.00

 


Filia biblioteczna w Polskowoli

Pracownik filii bibliotecznej Pani Małgorzata Boreczek zatrudniona na ½ etatu.

Filia  działa od roku 1988 r.
W  roku 2011 dokonano kapitalnego remontu, biblioteka obecnie zajmuje
pomieszczenie o powierzchni 33 m2

Godziny pracy:

Poniedziałek     

11.00 – 16.00

Wtorek              

11.00 – 16.00

Środa                 

11.00 – 16.00

Piątek

11.00 – 16.00

 


Filia biblioteczna w Turowie

Pracownik filii bibliotecznej Pan Waldemar Korólczyk  zatrudniony
na ½ etatu. Filia działa od roku 1956.

W roku 2011 przeprowadzono remont budynku. Obecnie biblioteka zajmuje pomieszczenie o powierzchni 67 m2

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00

 

Read more

Historia biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy  działalność swoją rozpoczyna w roku 1949 w budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy. Kierownikiem zostaje nauczycielka p. Teresa Kruk, biblioteka otrzymuje w darze 289 woluminów książkowych z Ministerstwa Oświaty, w ramach akcji rozbudowy krajowej sieci bibliotecznej. Kolejne książki, które trafiają do biblioteki, pochodzą również od Ministerstwa Kultury. Do końca 1949 roku biblioteka zgromadziła 1040 pozycji książkowych.

W roku 1954 Gminna Biblioteka Publiczna zmienia swą nazwę  na: Gromadzka Biblioteka Publiczna.

W roku 1955  kierownikiem biblioteki zostaje pani Irena Gomółka, placówka zostaje przeniesiona do budynku prywatnego pana Antoniego Głowniaka.

W 1956 roku następuje znowu zmiana na stanowisku kierownika, zostaje nią pani Wanda Majczyna, która pracuje w bibliotece do 1958 roku. W tym czasie biblioteka posiada już ponad 4000 woluminów książek.

W 1956 roku zostają założone Filie biblioteczne w Brzozowicy Dużej i w Turowie.

10 stycznia 1958 roku kierownictwo biblioteki obejmuje pani Zofia Majczyna, która pracuje do czasu odejścia na emeryturę w 1997 roku.

W 1959 roku powstają punkty biblioteczne, których liczba zmienia się w kolejnych latach.

W roku 1960 zostaje założona Filia biblioteczna w miejscowości Olszewnica.

W 1969 roku biblioteka po raz kolejny zmienia swoją siedzibę, zostaje przeniesiona do budynku po Gromadzkiej Radzie. W tym czasie zarejestrowanych w bibliotece jest ok. 600 czytelników.

W roku 1973 w związku z reformą administracyjną kraju biblioteka zmienia nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną. W 1977 roku kolejny raz zmienia lokal , tym razem znowu do budynku prywatnego.

Kolejna przeprowadzka następuje w 1983 roku, do lokalu państwowego. W tymże roku księgozbiór biblioteki liczy ok. 10000 woluminów.

W 1988 roku zostaje utworzona czwarta filia Gminnej Biblioteki w miejscowości Polskowola.

W 1997 roku odchodzi na emeryturę dotychczasowa kierowniczka Zofia Majczyna. Jej miejsce zajmuje Ewa Korulczyk, która funkcję kierownika Gminnej Biblioteki pełni do czasu obecnego. W tym samym roku, w pełnym wymiarze czasu pracy, zostaje zatrudniona Anna Nast, która także pracuje w bibliotece.

W 2002 roku Biblioteka zostaje przeniesiona do lokalu w budynku Urzędu Gminy.

W ramach programu „Ikonka” w 2004 roku biblioteka otrzymuje 3 komputery z dostępem do Internetu. Utworzone zostają  trzy stanowiska komputerowe dla czytelników.

W 2006 roku za udział w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie  „Pamięć Przeszłości” biblioteka otrzymała 
-  I nagrodę na etapie powiatowym „Ocalić przeszłość”
-  wyróżnienie na etapie wojewódzkim

W roku 2008 rozpoczęto tworzenie katalogu elektronicznego w GBP i Filii bibliotecznej w Brzozowicy Dużej, filia udostępnia Internet czytelnikom (3 komputery z programu „IKONKA II”)

W 2009 roku biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Wzięła  udział w konkursie zorganizowanym przez WBP w Lublinie  „Unia Lubelska 1569”- dwóch czytelników z naszej biblioteki  zostają nagrodzone  zestawami książek.

 

LOKALIZACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĄKOLEWNICY

W LATACH

PROWADZĄCY BIBLIOTEKĘ

W LATACH

Szkoła podstawowa w Kąkolewnicy

1949-1955

Teresa Kruk

nauczycielka

1949-1954

Lokal prywatny u Antoniego Głowniaka

1955-1956

Irena Gomółka

1955

 

 

Wanda Majczyna

kierownik biblioteki

1956-1958 (9.01)

Budynek po Gromadzkiej Radzie

1969-1977

Zofia Lecyk (Majczyna)

kierownik biblioteki

 

 

 

1958-1997

Lokal prywatny u Marii Borkowicz

1977-1983

Budynek własność Urzędu Gminy

1983-2002

Ewa Korulczyk

(Wardziak)

dyrektor biblioteki

1997 do dzisiaj

Urząd Gminy w Kąkolewnicy

2002-2011

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy

2011 do dzisiaj

 

 

Read more

Kontakt i godziny otwarcia biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy

ul. Lubelska 16,

21–302 Kąkolewnica

UWAGA NOWY NUMER TELEFONU

tel. 453 688 838

 
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Korulczyk

Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej

Beata Mazurek


Godziny otwarcia:

Poniedziałek     

8.00 – 16.00

Wtorek              

8.00 – 16.00

Środa                 

8.00 – 16.00

Czwartek            

8.00 – 16.00

Piątek                

8.00 – 16.00

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

Read more